339
نویسنده
8
موضوع
375
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانمجموعه مقالات انجمن‌واره بررسی مسائل ایرانشناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسیدعلی موسوی گرمارودی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه دانش: گزیده مقالات هنر در نشریات تخصصی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه دانش: گزیده مقالات زبان و ادبیات در نشریات تخصصی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر