139
نویسنده
1
موضوع
180
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانمجموعه مقالات انجمن‌واره بررسی مسائل ایرانشناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسیدعلی موسوی گرمارودی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه دانش: گزیده مقالات هنر در نشریات تخصصی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه دانش: گزیده مقالات زبان و ادبیات در نشریات تخصصی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت ملابمانعلی راجی کرمانی

به کوششیحیی طالبیان

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکرمان

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات تحقیقی خاورشناسی اهداء به آقای پروفسور هانری ماسه (رئیس سابق مدرسه السنه الشرقیه پاریس، عضو فرهنگستان فرانسه) بمناسبت هفتادوپنجمین سال تولد او

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششفریبرز معطر, محمدرضا شمس اردکانی, محمود مصدق

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانسروش پیر مغان؛ یادنامه جمشید سروشیان (مجموعه مقالات)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششکتایون مزداپور

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ثریا

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

تیراژ2200

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) جلد سوم

به کوششحسین کلباسی اشتری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر