81
نویسنده
1
موضوع
83
منبع
سفرنامه‌نویسی یکی از سبک‌های ادبی است. در این سبک، متونی نگاشته و منتشر می شوند که به دلیل نمایش، ارائه ی تصویر و بازنمودن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و... سرزمین های مختلف(در دوره های تاریخی متفاوت) دارای ارزش ادبی و تاریخی هستند. اطلاعاتی که از سفرنامه ها به دست می آید به ما کمک می کند تا تصویری روشن تر از وضعیت ادبیات، حکومت ها، کشورها، اعصار و مردمان هر دوره ای از تاریخ(به فراخور زمان نگاشته شدن سفرنامه) داشته باشیم.  در سفرنامه ها، شخصی که به سرزمین‌های دیگر سفر کرده؛ دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمین‌ها و حوادث مختلفی که در خلال سفر با آن ها رو به رو شده است را برای آگاهی بخشی به دیگران در قالب کتابی می‌نویسد. ممکن است سفرنامه ها از زاویه ی دیدگاهی خاص نوشته و روایت شده باشند، به عنوان مثال: سفرنامه ی مذهبی، سیاحتی، ادبی، تجاری و...  اما در اغلب اوقات سفرنامه ها شامل مجموعه ای از این ابعاد متفاوت و مختلف می باشند.

عنوانسه سال در دربار ایران؛ خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار

مترجمعباس اقبال آشتیانی

به کوششهمایون شهیدی

نویسندهژوانس فووریه

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانتحفة الحرمین؛ سفرنامه نایب الصدر شیرازی در زیارت مکه و سیاحت ایران و هند

نویسندهنائب الصدر شیرازی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بابک

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانسفرنامه و خاطرات امیر عبدالرحمان خان و تاریخ افغانستان از 1747 تا 1900 م

نویسندهامیر عبدالرحمان خان بارکزایی

به کوششایرج افشار سیستانی

مترجمغلام مرتضی خان قندهاری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانرحلة المقدسی؛ احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم 985 ـ 990

مصححشاکر لعیبی

نویسندهمحمد بن احمد المقدسی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپامارات العربیة المتحده/ابوظبی

ناشردارالسويدي

تاریخ چاپ2003 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر