66
نویسنده
1
موضوع
76
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانگنجینه عرفان: اشعة اللمعات جامی، سوانح غزالی، شرح دو بیت مثنوی، مقصد اقصی، زبدة الحقایق، منتخب چهار عنوان کیمیای سعادت

مصحححامد ربانی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات گنجینه

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ولی کرمانی؛ مشتمل بر 1. رساله عبدالرزاق کرمانی؛ 2. فصلی از جامع مفیدی؛ 3. رساله عبدالعزیز واعظی

مصححژان اوبن

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعرفان و عارف‌نمایان؛ ترجمه کتاب کسر اصنام الجاهلیة

مترجممحسن بیدارفر

نویسندهصدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات الزهرا

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمنتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدین؛ دو رساله فارسی کهن در تصوف

مصححاحمدعلی رجایی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصفوه الصفا - در ترجمه احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی

مصححغلامرضا طباطبائی مجد

نویسندهابن بزاز اردبیلی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر