51
نویسنده
1
موضوع
58
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنواندستور الکاتب فی تعیین المراتب (جلد دوم)

نویسندهمحمد بن هندو شاه نخجوانی

مصححعبدالکریم علی اوغلی علی‌زاده

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشرفرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان؛ انستیتوی خاورشناسی

تاریخ چاپ1976 میلادی

زبانفارسی

عنواندستور الکاتب فی تعیین المراتب 0جزء اول از جلد یکم)

نویسندهمحمد بن هندو شاه نخجوانی

مصححعبدالکریم علی اوغلی علی‌زاده

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشرفرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان؛ انستیتوی خاورشناسی

تاریخ چاپ1964 میلادی

زبانفارسی

عنوانبختیارنامه (یادگار ادبی عصر ساسانی و ترجمه استاد دقایقی مروزی از پهلوی به پارسی) و فهرست دوازده‌ساله مجله ارمغان

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنشأ الانشاء (جلد اول)

مصححرکن الدین همایون فرخ

نویسندهابوالقاسم شهاب‌الدین احمد خوافی متخلص به منشی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننامه سرانجام یا کلام خزانه: یکی از متون کهن یارسان (اهل حق)

مصححصدیق صفی‌زاده (بوره‌که‌ئی)

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانهجویات و هزلیات عبید زاکانی به انضمام مقاله‌ای عمیق و موشکافانه در طبیعت هجو از آناتولی لوناچارسکی

به کوششعباس اقبال

نویسندهعبید زاکانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجربة الاحرار و تسلیة الابرار (بخش دوم)

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

مصحححسن قاضی طباطبائی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانتجربة الاحرار و تسلیة الابرار (بخش نخست)

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

مصحححسن قاضی طباطبائی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر