45
نویسنده
1
موضوع
50
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنوانبختیارنامه (یادگار ادبی عصر ساسانی و ترجمه استاد دقایقی مروزی از پهلوی به پارسی) و فهرست دوازده‌ساله مجله ارمغان

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1310 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنشأ الانشاء (جلد اول)

مصححرکن الدین همایون فرخ

نویسندهابوالقاسم شهاب‌الدین احمد خوافی متخلص به منشی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننامه سرانجام یا کلام خزانه: یکی از متون کهن یارسان (اهل حق)

مصححصدیق صفی‌زاده (بوره‌که‌ئی)

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانهجویات و هزلیات عبید زاکانی به انضمام مقاله‌ای عمیق و موشکافانه در طبیعت هجو از آناتولی لوناچارسکی

به کوششعباس اقبال

نویسندهعبید زاکانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجربة الاحرار و تسلیة الابرار (بخش دوم)

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

مصحححسن قاضی طباطبائی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانتجربة الاحرار و تسلیة الابرار (بخش نخست)

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

مصحححسن قاضی طباطبائی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانآئین کشورداری؛ شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعة

مصححمحمدسرور مولایی

نویسندهمحمد بن مبارکشاه

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر