51
نویسنده
1
موضوع
57
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانتجارب السلف - در تواریخ خلفا و وزرای ایشان

به کوششتوفیق سبحانی

مصححعباس اقبال آشتیانی

نویسندههندوشاه نخجوانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

نوبت چاپسوم

زبانفارسی

عنوانزبدة التواریخ (جلد چهارم)

مصححسیدکمال حاج سیدجوادی

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانزبدة التواریخ (جلد سوم)

مصححسیدکمال حاج سیدجوادی

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانزبدة التواریخ (جلد دوم)

مصححسیدکمال حاج سیدجوادی

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانزبدة التواریخ (جلد اول)

مصححسیدکمال حاج سیدجوادی

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانمجمع التواریخ؛ در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجری قمری

مصححعباس اقبال

نویسندهمیرزا محمدخلیل مرعشی صفوی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانتاریخ وصاف الحضره (مشتمل بر 5 جلد)

نویسندهشهاب الدین عبدالله بن فضل الله شیرازی ملقب به وصاف الحضره

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی ابن سینا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانمحافل المومنین فی ذیل مجالس المومنین

مصححابراهیم عرب‌ پور, منصور جغتایی

نویسندهمحمد شفیع‌ حسینی‌عاملی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

منتخبات متون تاریخی فارسی
جمشید گیوناشویلی داوید کاتسی تادزه
PDF

عنوانمنتخبات متون تاریخی فارسی

به کوششجمشید گیوناشویلی, داوید کاتسی تادزه

اشرافوالرین گاباشویلی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتبیلیسی

ناشراداره نشریات دانشگاه دولتی تبیلیسی

تاریخ چاپ1972 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر