65
نویسنده
1
موضوع
72
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانامان التواریخ جلد چهارم

نویسندهمیرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی

مصححسید مخدوم رهین

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرریاست انتشارات کتب بیهقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال

به کوششسیف الله وحیدنیا

نویسندهجلال الدین محمد بن عبدالله منجم یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتکمله الاخبار (تاریخ صفوی از آغاز تا 978 هجری قمری)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهعبدی بیگ شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ4200

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

مترجمفضل الله بن روزبهان خنجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر