21
نویسنده
1
موضوع
37
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی متون مختلف و پراکنده ای از علوم و دانش ها و موضوعات گوناگونی اختصاص دارد که به دلایل ادبی و متن شناسی دارای اهمیت و درجه ای از اعتبار ادبی و پژوهشی هستند.
298
0

عنوانمنتخبات ادبیات فارسی مخصوص سالهای 4،5،6 دبیرستانها

به کوششبدیع الزمان فروزانفر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپ

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

نمونه‌های نظم و نثر فارسی (جلد دوم)
علی اکبر فرزام پور حسین بحرالعلومی سید محمد دبیر سیاقی
PDF

عنواننمونه‌های نظم و نثر فارسی (جلد دوم)

به کوششعلی اکبر فرزام پور, حسین بحرالعلومی, سید محمد دبیر سیاقی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشراتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانفرائد الادب بخش اول از دوره دوم در تاریخ احوال شعرا و فصحاء متقدمین و متوسطین

به کوششعبدالعظیم قریب

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانکلیات جامع التمثیل یا بهترین دستور ادبی و اخلاقی در تهذیب اخلاق و آداب

نویسندهمحمد جبله رودی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی علمیه اسلامیه طهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

فارسی و تاریخ ادبیات سال دوم دانشسرای راهنمایی
حسن صدر حاج سید جوادی حسن انوری
PDF

عنوانفارسی و تاریخ ادبیات سال دوم دانشسرای راهنمایی

نویسندهحسن صدر حاج سید جوادی, حسن انوری

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی کتاب های جیبی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ20000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمشتی از خروار یا نمونه نثرهای به جا مانده فارسی با شرحی در شناساندن هر اثر و نویسنده آن به انضمام شرح لغات و ترکیبات و فهارس؛نمونه آثار قرن پنجم هجری(جلددوم)

به کوششمحمد دبیرسیاقی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر