16
نویسنده
1
موضوع
21
منبع
این بخش اختصاص دارد به اشعاری(مجموعه اشعار، گزیده، دفتر شعر و...) که در دیگر زبان ها سروده شده است و در قالب کتاب یا دفتر شعر و... به زبان فارسی برگردانده و ترجمه شده باشند.
نمایش موارد بیشتر