877
نویسنده
8
موضوع
586
منبع
مجموعه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر واج ها، واژه ها و جمله ها در ساختار و بافت زبان می باشد. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه ای از قواعد و آیین هایی است که اهل زبان آن ها را به طور ناخودآگاه فراگرفته و زبان آموزان برای درک بهتر نوشتار و گفتار آن را می آموزند. در این بخش تلاش شده مجموعه ای از منابع ادبی که در حوزه ی دستور زبان قرار می گیرند در اختیار شما قرار داده شود. دستور زبان یکی از اساسی ترین ارکان ادبیات، در این بخش تحت عناوین سه زیرشاخه ی: دستور زبان فارسی، دستور زبان های دیگر و گویش ها و لهجه ها معرفی و عرضه شده است.

عنوانراهنمای ریشه فعل‌های ایرانی در زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی

نویسندهمحمد مقدم

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرگانی

نویسندهطهمورث ساجدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر