111
نویسنده
4
موضوع
78
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان های دیگر می پردازیم. زیرشاخه های این بخش عبارت اند از: انگلیسی، عربی و زبان های دیگر.
دستور زبان‌های دیگر
ترتيب واژگاني جمله در زبان عربي بر پايه نظريه حاكميت و وابستگي
علی افخمی غلامرضا دین‌محمدی
PDF

عنوانترتيب واژگاني جمله در زبان عربي بر پايه نظريه حاكميت و وابستگي

نویسندهعلی افخمی, غلامرضا دین‌محمدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1382 و 1383 هجری شمسی

زبانفارسی

رابطه نحو عربی و معنی‌شناسی (با عنایت به مسئله اعراب و با توجه ویژه به اعراب رفع)
انسیه خزعلی فاطمه شیرزاده
PDF

عنوانرابطه نحو عربی و معنی‌شناسی (با عنایت به مسئله اعراب و با توجه ویژه به اعراب رفع)

نویسندهانسیه خزعلی, فاطمه شیرزاده

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به ویژگی‏های اعرابی کتاب إعراب‏ القرآن نحاس و إملاء ما مَنَّ به الرَّحْمن عکبری (بررسی موردی)
احمد پاشازانوس آرزو شیدایی قره قشلاقی
PDF

عنواننگاهی به ویژگی‏های اعرابی کتاب إعراب‏ القرآن نحاس و إملاء ما مَنَّ به الرَّحْمن عکبری (بررسی موردی)

نویسندهاحمد پاشازانوس, آرزو شیدایی قره قشلاقی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي تطبيقي فعل مجهول در زبان‌هاي فارسي و عربي از منظر دستوري و معنايي
منصوره زرکوب سارا رضایی
PDF

عنوانبررسي تطبيقي فعل مجهول در زبان‌هاي فارسي و عربي از منظر دستوري و معنايي

نویسندهمنصوره زرکوب, سارا رضایی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی

نویسندهرمضان عبدالتواب

مترجمحمیدرضا شیخی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپمشهد

ناشرمعاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسي صفت‌هاي کوتاه در مقايسه با صفت‌هاي بلند در زبان روسي
حسین غلامی مژده دهقان خلیلی
PDF

عنوانبررسي صفت‌هاي کوتاه در مقايسه با صفت‌هاي بلند در زبان روسي

نویسندهحسین غلامی, مژده دهقان خلیلی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر