59
نویسنده
1
موضوع
49
منبع
آثار به جای مانده از مجموعه فعالیت های‌ ادبی‌ ایرانیان‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ را تاریخ ادبیات پس از اسلام می نامیم. در تقسیم بندی های تاریخی-ادبی این دوره را تاریخ ادبیات فارسی یا همان تاریخ ادبیات فارسی پس از ورود اسلام نام گذاری کرده اند. این بازه ی زمانی از ورود اسلام به ایران آغاز می شود که همراه است با تغییر خط و نگرش به زبان و عواملی دیگر و تا دوره ی معاصر ادامه دارد. در این بخش مجموعه ی آثار مربوط به تاریخ ادبیات در دوران پس از ورود اسلام تا دوره ی متاخر را معرفی و ارائه می نماییم.
تاریخ ادبیات فارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران از قدیم‌ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر (جلد دوم)

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتبریز

ناشرکتابخانه ادبیه

تاریخ چاپ1309 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران از قدیم‌ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر (جلد اول)

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتبریز

ناشرکتابخانه ادبیه

تاریخ چاپ1308 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندایره المعارف تمدن ایران سیاحتنامه شاردن مجلد اول

مترجممحمد محمد لوی عباسی

نویسندهسر جان شاردن

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفواید الصفویه تاریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه

نویسندهابوالحسن قزوینی

مصححمریم میراحمدی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر