59
نویسنده
1
موضوع
59
منبع
خاطرات: نگارش خاطرات در موضوعات مختلف و در جایگاه ها و موقعیت های گوناگون یکی از شیوه های ادبی است که برای شناخت بیشتر از اشخاص، مکان ها، اعصار، وضعیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی و همچنین آگاهی از احساسات و اندیشه ها، رویدادها، وقایع و... کمک شایانی به ما می کنند.  یادداشت ها: مجموعه ای از نوشتارهای همگون در بافتی چندموضوعی و بینامتنی هستند که با اهدافی مختلف همچون: یادداشت نویسی روزانه، یادداشت نویسی متناوب در مورد موضوعات مختلف یا موضوعی خاص، یادداشت نویسی از منابع مورد مطالعه، یادداشت نویسی های مقاله ای و... نگاشته می شوند. در این بخش مجموعه ی کتبی که حول محور موضوع یادداشت نویسی منتشر شده اند را معرفی و ارائه می کنیم.   در این بخش این سنخ از کتاب ها را حول محور موضوعات: خاطرات و یادداشت ها به شما مخاطبان ارجمند پیشنهاد می کنیم.
خاطرات و یادداشت ها

عنوانسه سال در دربار ایران؛ خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار

مترجمعباس اقبال آشتیانی

به کوششهمایون شهیدی

نویسندهژوانس فووریه

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانچمدان پدرم..... ؛ متن سخنرانی اورهان پاموک در مراسم اعطای جایزه نوبل ادبی

نویسندهاورهان پاموک

مترجمارسلان فصیحی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

تاریخ چاپ1385 و 1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفرنامه و خاطرات امیر عبدالرحمان خان و تاریخ افغانستان از 1747 تا 1900 م

نویسندهامیر عبدالرحمان خان بارکزایی

به کوششایرج افشار سیستانی

مترجمغلام مرتضی خان قندهاری

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانماجرای سرقت کتاب‌های [خطی] کتابخانه سلطنتی [/کاخ گلستان]؛ براساس خاطرات عبدالله بهرامی معاون وقت نظمیه

نویسندهعبدالله بهرامی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر