903
نویسنده
1
موضوع
761
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانقصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران ( مروری بر جریان قصه خوانی، ابعاد و تطور آن در تاریخ اسلام و ایران)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دلیل

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر