939
نویسنده
1
موضوع
620
منبع
ادبیات داستانی یکی از رایج ترین شیوه های ادبی در عصر ما می باشد، از این روی این بخش به پژوهش ها در زمینه ی ادبیات داستانی از روش ها و شیوه های متنوعِ مرسوم اختصاص دارد. 
پژوهش‌ در نثر و متون

عنوانمیانجگیری در ترجمه و انتشار ترجمه فارسی سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

مترجممصطفی حسینی

نویسندهاسماعیل حدادیان مقدم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن
عبدالحیّ حبیبی محمد اسمعیل مبلغ
PDF

عنواننگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن

نویسندهعبدالحیّ حبیبی, محمد اسمعیل مبلغ

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرانتشارات انجمن جامی

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپاره‌های نسخه‌شناسی؛ مقدار، وزن، مخارج مصنفات خواجه رشید‌الدین فضل‌الله همدانی

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1386 ـ 1387 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی ساختمان فعل‌های ساده در آثار منثور فارسی؛ از آغاز تا پایان قرن پنجم
محرم رضایتی کیشه‌خاله مهدی دیان
PDF

عنوانبررسی ساختمان فعل‌های ساده در آثار منثور فارسی؛ از آغاز تا پایان قرن پنجم

نویسندهمحرم رضایتی کیشه‌خاله, مهدی دیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر