92
نویسنده
1
موضوع
94
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.

عنوانبیست مقاله مینورسکی - شامل مقالات تحقیقی مربوط به مطالعات ایرانی

نویسندهولادیمیر مینورسکی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1964 میلادی

زبانانگلیسی - فرانسوی

نوشته هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او
کهزاد رنجبر ابوالفتح میری اسماعیل احمدی
PDF

عنواننوشته هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او

به کوششکهزاد رنجبر, ابوالفتح میری, اسماعیل احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرنشر ویژه نگار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر