82
نویسنده
1
موضوع
86
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
نوشته هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او
کهزاد رنجبر ابوالفتح میری اسماعیل احمدی
PDF

عنواننوشته هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او

به کوششکهزاد رنجبر, ابوالفتح میری, اسماعیل احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرنشر ویژه نگار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمرده ریگ فرهنگی؛ ماجرای سرقت از کتابخانه سلطنتی براساس برخی از اسناد موجود در کتابخانه کاخ گلستان

نویسندهجمشید کیان‌فر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر