412
نویسنده
8
موضوع
452
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانمجموعه بهار؛ مجموعه علمی، ادبی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی (مجلد اول)

نویسندهیوسف اعتصامی (اعتصام الملک)

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1321 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه سخنرانی‌های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی؛ جلد چهارم

به کوششمحمدرسول دریاگشت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخستین همایش ملی ایران شناسی: سیاست و مدیریت و روابط بین المللی ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشرانتشارات بنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانهشتمین کنگره تحقیقات ایرانی ( کرمان ) : بیست و هفت خطابه

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان ادب و هنر ایران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی: مسائل عمومی ایران شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الثانی)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر