93
نویسنده
1
موضوع
99
منبع
سفرنامه‌نویسی یکی از سبک‌های ادبی است. در این سبک، متونی نگاشته و منتشر می شوند که به دلیل نمایش، ارائه ی تصویر و بازنمودن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و... سرزمین های مختلف(در دوره های تاریخی متفاوت) دارای ارزش ادبی و تاریخی هستند. اطلاعاتی که از سفرنامه ها به دست می آید به ما کمک می کند تا تصویری روشن تر از وضعیت ادبیات، حکومت ها، کشورها، اعصار و مردمان هر دوره ای از تاریخ(به فراخور زمان نگاشته شدن سفرنامه) داشته باشیم.  در سفرنامه ها، شخصی که به سرزمین‌های دیگر سفر کرده؛ دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمین‌ها و حوادث مختلفی که در خلال سفر با آن ها رو به رو شده است را برای آگاهی بخشی به دیگران در قالب کتابی می‌نویسد. ممکن است سفرنامه ها از زاویه ی دیدگاهی خاص نوشته و روایت شده باشند، به عنوان مثال: سفرنامه ی مذهبی، سیاحتی، ادبی، تجاری و...  اما در اغلب اوقات سفرنامه ها شامل مجموعه ای از این ابعاد متفاوت و مختلف می باشند.

عنوانسفینه سلیمانی؛ سفرنامه سفیر ایران به سیام (1094 ـ 1098 هـ.ق)

نویسندهمحمدربیع بن محمدابراهیم

مصححعباس فاروقی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه‌های مرآت السفر و اردوی همایون

مصححایرج افشار, عبدالله فرادی

نویسندهمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات گلشن

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانمخزن الوقایع - شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین الدوله

مصححکریم اصفهانیان, قدرت الله روشنی «زعفرانلو»

نویسندهحسین بن عبدالله سرابی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندلیل السفراء؛ سفرنامه میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی (ایلچی) به روسیه

به کوششمحمد گلبن

نویسندهمیرزا محمدمهدی علوی شیرازی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرمرکز اسناد فرهنگی آسیا

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات‌ راسخ‌ - مجموعه‌هایی‌ از اشعار: فارسی‌، انگلیسی‌، پشتو

نویسندهغلام‌ حضرت‌ راسخ‌

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات محقق

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی - انگلیسی - پشتو

عنوانسفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران

نویسندهسرپرسی مولسورث سایکس

مترجمحسین سعادت نوری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات لوحه

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ5000

زبانفارسی

عنوانسه سال در دربار ایران؛ خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار

مترجمعباس اقبال آشتیانی

به کوششهمایون شهیدی

نویسندهژوانس فووریه

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانتحفة الحرمین؛ سفرنامه نایب الصدر شیرازی در زیارت مکه و سیاحت ایران و هند

نویسندهنائب الصدر شیرازی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بابک

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانسفرنامه و خاطرات امیر عبدالرحمان خان و تاریخ افغانستان از 1747 تا 1900 م

نویسندهامیر عبدالرحمان خان بارکزایی

به کوششایرج افشار سیستانی

مترجمغلام مرتضی خان قندهاری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر