66
نویسنده
1
موضوع
75
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنوانکارنامه اردشیر بابکان؛ مشتمل بر متن پهلوی، لغتنامه، ترجمه فارسی مقایسه با شاهنامه و حواشی و تعلیقات

مصححمحمدجواد مشکور

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1329 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الثانی)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الاول)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر