490
نویسنده
1
موضوع
346
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی
فرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی
PDF

عنوانفرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی

نویسنده

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانعروض همایون: میزان الاوزان ـ لسان القلم (در عروض و قافیه)؛ مختصر «المعجم»

نویسندهعبدالقهار بن اسحق سمرقندی

مصححمحمدحسن ادیب هروی خراسانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگستره دستورپژوهی زبان فارسی در ایران و شبه قاره ( هند و پاکستان )

نویسندهذوالفقار رهنمای خرمی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات امیدمهر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1100

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانراهنمای ریشه فعل‌های ایرانی در زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی

نویسندهمحمد مقدم

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرگانی

نویسندهطهمورث ساجدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر