10
نویسنده
1
موضوع
11
منبع
در بخش تاریخ ادبیات زبان های دیگر کتاب های مرتبط با این محور و عنوان را با توجه به الزامات و ویژگی های تاریخی-ادبی معرفی و در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد.
تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

عنوانفرهنگ روس - شماره 21 - ویژه نامه قرن طلایی ادبیات

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشررایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی کوتاه به 22 قرن ادبیات ارمنی؛ قسمت اول: از 1990 قبل از میلاد تا 1800 بعد از میلاد

نویسندهمیناس تولولیان

مترجمآلک خاچادوریان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنامه آلیک

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی