921
نویسنده
1
موضوع
778
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانروابط ادبی ایران و هند یا تأثیر روابط ایران و هند در ادبیات دوره صفویه

نویسندهعلی اکبر شهابی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1316 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانقلم انداز : مجموعه مقالات، سفرنامه ها و نقد و بررسی

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانگنجینه آثار تاریخی اصفهان؛ آثار باستانی و الواح و کتیبه‌های تاریخی در استان اصفهان

نویسندهلطف‌الله هنرفر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاصفهان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر