887
نویسنده
8
موضوع
596
منبع
مجموعه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر واج ها، واژه ها و جمله ها در ساختار و بافت زبان می باشد. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه ای از قواعد و آیین هایی است که اهل زبان آن ها را به طور ناخودآگاه فراگرفته و زبان آموزان برای درک بهتر نوشتار و گفتار آن را می آموزند. در این بخش تلاش شده مجموعه ای از منابع ادبی که در حوزه ی دستور زبان قرار می گیرند در اختیار شما قرار داده شود. دستور زبان یکی از اساسی ترین ارکان ادبیات، در این بخش تحت عناوین سه زیرشاخه ی: دستور زبان فارسی، دستور زبان های دیگر و گویش ها و لهجه ها معرفی و عرضه شده است.
فرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی
PDF

عنوانفرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی

نویسنده

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانعروض همایون: میزان الاوزان ـ لسان القلم (در عروض و قافیه)؛ مختصر «المعجم»

نویسندهعبدالقهار بن اسحق سمرقندی

مصححمحمدحسن ادیب هروی خراسانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگستره دستورپژوهی زبان فارسی در ایران و شبه قاره ( هند و پاکستان )

نویسندهذوالفقار رهنمای خرمی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات امیدمهر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1100

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانراهنمای ریشه فعل‌های ایرانی در زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی

نویسندهمحمد مقدم

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر