144
نویسنده
1
موضوع
258
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان مشتاقیه به انضمام دیوان مظفریه و نامه‌هایی از آثار منثور مظفرعلی‌شاه کرمانی با اشعار صدقی

به کوششجواد نوربخش

نویسنده

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خانقاه نعمت اللهی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر