6
نویسنده
1
موضوع
10
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران معاصر ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  

عنوانمجموعه ای از اشعار استاد زنده یاد دکتر احمد ناظرزاده کرمانی

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه اطلاعات

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2100

نوبت چاپاول

زبانفارسی