251
نویسنده
7
موضوع
297
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانامان التواریخ جلد چهارم

نویسندهمیرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی

مصححسید مخدوم رهین

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرریاست انتشارات کتب بیهقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسائل قیصری : التوحید و النبوة و الولایة، اساس الوحدانیة، نهایة البیان فی درایة الزمان

نویسندهداود بن محمود قیصری

مصححسید جلال الدین آشتیانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی/عربی

عنوانتاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال

به کوششسیف الله وحیدنیا

نویسندهجلال الدین محمد بن عبدالله منجم یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتکمله الاخبار (تاریخ صفوی از آغاز تا 978 هجری قمری)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهعبدی بیگ شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ4200

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانانواریه : شرح و تفسیر حکمه الاشراق سهروردی

نویسندهمحمد شریف نظام الدین احمد بن الهروی

مصحححسین ضیائی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

مترجمفضل الله بن روزبهان خنجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر